image005

GIS וסקרים

  • ניהול והטמעת מערכות GIS בתכנון
  • תכנון אינטגרטיבי מבוסס על מערכות GIS
  • ביצוע ניתוחים מרחביים מבוססי GIS
  • הפקת מפות לצרכי תכנון ולצרכי ניהול
  • ביצוע סקרי שטח פיזיים, חברתיים-כלכליים ותחבורתיים בארץ ובחו"ל
  • ביצוע סקרי שטח של מבנים ומוסדות (מבוססי GPS)
  • הדרכת GIS לצרכי תכנון