image011

פרוגרמות ותכניות השקעה

  • יעוץ וליווי פרוגרמטי לתכניות, החל ברמה הארצית וכלה ברמה המקומית והסקטוריאלית
  • ניתוחים ותחזיות דמוגרפיות (מודל ייחודי)
  • תכניות אב כלל עירוניות וסקטוריאליות
  • תכנון פרוגרמטי למגורים
  • תכנון פרוגרמטי לשימושים עסקיים ותעסוקתיים
  • תכנון פרוגרמטי לצרכים ציבוריים (שב"צ ושצ"פ)
  • התאמות לצרכים משתנים וייחודים
  • גיבוש פתרונות ייחודיות לצרכים ולחוסרים מקומיים
  • פתרונות ייחודיים להתחדשות עירונית