image009שיתוף הציבור בתכנון

  • ניהול וריכוז תהליכי שיתוף ציבור
  • שיתוף הציבור בקרב מגוון אוכלוסיות
  • ניהול וריכוז תהליכי שיתוף ציבור במגוון תכניות, החל ברמה הארצית וכלה ברמה שכונתית/מתחמית
  • הטמעת רצון הציבור בתכניות מתאר גיבוש מודלים והתאמת שיטות לתהליכי תכנון שונים
  • ניהול וריכוז תהליכי שיתוף ציבור בהתחדשות עירונית
  • הדרכת צוותי תכנון
  • הדרכת והעצמת מנהיגות מקומית
  • סקרי דעת קהל