thumey-peilutמטרות ויעדים

  • תרומה לפיתוח המרחב ולצמיחה חברתית וכלכלית של החברה בישראל על כל גווניה תוך:
  • קידום פיתוח בר קיימא
  • שמירה על סטנדרטים מקצועיים ברמה בין לאומית
  • שיתוף והעצמת הציבור בתהליך התכנון ובאספקת שירותים
  • ניצול והטמעת כלים טכנולוגים ושיטות מתקדמות

תוך מתן:

  • שירותי תכנון אינטגרטיביים ומקצועיים
  • תכנון והטמעת מערכות לניהול ולאספקת שירותים
  • גיבוש פתרונות יצירתיים וחדשניים לסוגיות ולאתגרים תכנוניים
  • הבטחת ערך מוסף ללקוח