image005כלכלה אורבנית

  • יעוץ ותכנון כלכלי אורבאני
  • יעוץ ותכנון כלכלי לתיירות
  • ליווי וייעוץ לתכנון סטטוטורי
  • תכנון פרוגרמתי למגורים
  • תכנון פרוגרמתי לשימושים עסקיים ותעסוקתיים
  • תכנון פרוגרמתי לשימושים ציבוריים (שב"צ ושצ"פ)
  • ניתוח השלכות התכנון והפיתוח על המשק המוניציפאלי (מודל ייחודי)
  • בדיקות התכנות וכדאיות כלכליות אורבאניות
  • חוו"ד מומחה כלכליות אורבאניות